Публичен търг за учредяване право на строеж на „Допълващо застрояване – гараж“ , гр. Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 319 / 30.07.2015г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-312 / […]

Публичен търг за продажба на имот в м.“Бумбалийца“ № 007012, с. Спатово

ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 274 / 25.09.2014г. и Решение № 318 / 24.10.2014г. на Общински съвет – Сандански и […]

Публичен търг за продажба на имот в м. „Бумбалийца“ № 007011, с. Спатово

    ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 276 / 25.09.2014г. и Решение № 318 / 24.10.2014г. на Общински съвет – […]

Публичен търг за продажба на имот в м. „Бумбалийца“, с. Спатово

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 277 / 25.09.2014г. и Решение № 318 / 24.10.2014г. на Общински съвет – Сандански […]

Публичен търг за отдаване под наем на търговски обект “ Супермаркет“ ГУМ

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––– З А П О В Е Д   № ОБС- 140   Гр.Сандански, 26.08.2015г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №71/29.04.2010г. на Общински съвет – Сандански, чл.32 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сандански и чл.8. ал.1 […]

Публичен търг за отдаване под наем на 2 броя помещения Лицеви витрини 1 и 2

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––- З А П О В Е Д   № ОБС- 141   Гр.Сандански, 26.08.2015г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №71/29.04.2010г. на Общински съвет – Сандански, чл.32 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сандански и чл.8. ал.1 […]

Публичен търг за продажба на недвижим имот в м. „Банята“ , с. Левуново

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––- Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 267 / 25.06.2015г. и Решение № 289 / 30.07.2015г. на Общински съвет – Сандански […]

Публичен търг за отдаване под наем на терен за поставяне на вендинг автомати

ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––- З А П О В Е Д   № ОБС – 138   Гр.Сандански, 19.08.2015г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №120/26.03.2015г., чл.22, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и […]

Публичен търг за продажба на имот в с. Катунци, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––- Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №58/03.04.2008г. и решение №132/26.04.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-259 / 13.08.2015г. […]

Публичен търг за продажба на имот в с. Кашина, община Сандански

    ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––- Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 19/31.01.2013г. и Решение № 168/26.06.2014г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № […]

Публичен търг за продажба на имот с. Склаве, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 129/24.06.2010г. и Решение № 135/26.04.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-257 […]

Публичен търг за продажба на имот с. Джигурово, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––- Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 439/19.12.2012г. и Решение № 96/23.04.2014г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-255 […]

Публичен търг за продажба на имот с. Склаве, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––- Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 138 / 24.06.2010г. и Решение № 183 / 26.05.2011г. на Общински съвет – Сандански […]

Публичен търг за продажба на имот в гр. Мелник с идентификатор 47754.501.86

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––- Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №187/26.05.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-254 / 13.08.2015г. на Кмета на […]