Публичен търг за учредяване право на строеж на „Допълващо застрояване-гараж“

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 374 / 17.09.2015г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОбС-26 / […]

Публичен търг за отдаване под наем на помещения за търговска дейност в зоната на Кооперативен пазар

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––––––- З А П О В Е Д № ОБС – 21   Гр.Сандански, 02.03.2016г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, Решение №65/28.01.2016г. на Общински съвет – Сандански. чл.20 ал.2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с […]

Публичен търг за отдаване под наем на помещения за търговска дейност в зоната на Кооперативен пазар

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––– З А П О В Е Д № ОБС – 22   Гр.Сандански, 02.03.2016г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, Решение №65/28.01.2016г. на Общински съвет – Сандански. чл.20 ал.2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с […]

Заповед за отмяна на Заповед № СПЕ – 329-04/19.10.2015 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––––- З А П О В Е Д                                                             гр. Сандански, СПЕ- 371/ 28.12.2015г.     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с възникнали допълнителни обстоятелства   Н А Р Е Ж Д А М:            Отменям Заповед № СПЕ-329-04/ 19.10.2015г. на Кмета […]

Публичен търг за отдаване под наем на имот с. Враня, община Сандански №153033

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––– З  А  П  О  В  Е  Д   №ОБС-174   Сандански, 02.12.2015г.     На основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на Общински съвет – Сандански, чл.5 от Наредбата  за реда […]

Публичен търг за отдаване под наем на имот с. Враня, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– З  А  П  О  В  Е  Д   №ОБС-173   Сандански, 02.12.2015г.     На основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на Общински съвет – Сандански, чл.5 от Наредбата  за реда […]

Публичен търг за продажба на имот в с. Катунци, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №58/03.04.2008г. и Решение №132/26.04.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-337 / 23.10.2015г. […]

Публичен търг за продажба на имот в с. Склаве УПИ IX, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 138 / 24.06.2010г. и Решение № 183 / 26.05.2011г. на Общински съвет – Сандански […]

Публичен търг за продажба на имот в с. Склаве, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 129/24.06.2010г. и Решение № 135/26.04.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-339 […]

Публичен търг за продажба на имот в с. Кашина, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 19/31.01.2013г. и Решение № 168/26.06.2014г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-340 […]

Публичен търг за продажба на имот, с. Джигурово, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––     Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 439/19.12.2012г. и Решение № 96/23.04.2014г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № […]

Публичен търг за продажба на имот с идентификатор 47754.501.86 гр. Мелник, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №187/26.05.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-342 / 23.10.2015г. на Кмета на […]

Публичен търг за продажба на имот гр. Мелник, община Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 131/24.06.2010г. и Решение № 47/24.03.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № […]

Публичен търг за учредяване право на строеж “ на „Допълващо застрояване – гараж“ гр. Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 374 / 17.09.2015г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-329 / […]

Публичен търг за учредяване право на строеж на „Допълващо застрояване – гараж“, гр. Сандански

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––– Община Сандански, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 375 / 17.09.2015г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-320 / […]