Обявление № 16/ 25.04.2016 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––––––- О Б Я В Л Е Н И Е № 16   град Сандански, 25.04.2016 год.     На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 16 от 25.04.2016 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 […]

Обявления № 13, 14 и 15 от 22.04.2016 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––- О Б Я В Л Е Н И Е № 13 град Сандански, 22.04.2016 год.   На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 13 от 20.04.2016 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ, одобрен със заповед № […]

Обявление на основание чл.10 а, ал.1 от Закона за държавния служител

ОБЩИНА САНДАНСКИ                                                                                На основание  чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител   във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл.14, ал.1и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СИППП 26 /15.04.2016  г. на Кмета на община Сандански   ОБЯВЯВА КОНКУРС :   за длъжността […]

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ от 12.04.2016 г.

    ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––––––––– О Б Я В Л Е Н И Е № 12   град Сандански, 12.04.2016 год.     На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 12 от 13.04.2016 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за  подробен  устройствен  план /ПУП/ – план […]

Обявление № 11/ 12.04.2016 г. на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––––––––– О Б Я В Л Е Н И Е № 11   град Сандански, 12.04.2016 год.     На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 11 от 11.04.2016 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи  ПУП – План за регулация и застрояване по чл.110, ал.1, […]

Конкурс за длъжност „Главен архитект“ на община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– На основаниe чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със заповед № АПИОЧР – 17/04.04.2016 г. на кмета на Община Сандански       ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността –„ГЛАВЕН АРХИТЕКТ” на Община Сандански  – 1  работно място, вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 6, […]

Обявления № 9 и 10/ 30.03.2016

ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––– О Б Я В Л Е Н И Е № 9 град Сандански, 30.03.2016 год.     На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 9 от 29.02.2016 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ в […]

Обява за обучение в областта на озеленяването

  ОБЩИНА САНДАНСКИ ––––––––––––––––––––––- О Б Я В А     Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ разработва проект по Националния план за действие по заетостта 2016 г. Целта на проекта е да се обучат безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, като на част от успешно завършилите ще бъде осигурена работа. Във връзка […]

Започва приемът на заявления за пашуване на територията на Национален парк „Пирин“

От 14.03.2016 г. Дирекция „Национален парк Пирин“ започва прием на заявления за пашуване на територията на Национален парк „Пирин“. Крайният срок за приемането на заявленията е 08.04.2016 г. Образец на заявление и указания за попълване могат да се получат в офисите на Дирекцията. Заявлението може да бъде изтеглено и от интернет страницата на Парка: www.pirin.bg […]