ПУП за проектно трасе на eлектропровод и водопровод за ПИ № 080009 в местността “Речечка река”

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план- Парцеларен план за проектно трасе на eлектропровод и водопровод за ПИ № 080009 в местността “Речечка река”, землище на гр.Сандански.   Трасето на електропровода започва от съществуваща ел.касета в имот с идентификатор 65334.181.8- нива ,местността “Чешмата”, землище на гр.Сандански преминава […]

ПУП за … захранване на пречиствателна станция за отпадни води в имот № 007008 в местността “Мъртвицата”

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за захранване на пречиствателна станция за отпадни води в имот № 007008 в местността “Мъртвицата”, землище на с.Лебница, общ.Сандански.   Трасето на кабела започва от съществуващ стълб от селската мрежа […]

ПУП … за отпадни води в имот № 012031 в местността “Дойкови валти”

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за захранване на пречиствателна станция за отпадни води в имот № 012031 в местността “Дойкови валти”, землище на с.Струма, общ.Сандански.   Трасето на кабела започва от съществуващ стълб от селската […]

Формули за разпределение на бюджета на детските градини в Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д №…….. гр.Сандански…………………..2012 год.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с & 47 ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 год. и след обсъждане с директорите на детските заведения   У Т В Ъ Р […]

Формули за разпределение на бюджета на ощообразователните училища в Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д   №…….. гр.Сандански,………………….2012 год.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с & 47 ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 год. и след обсъждане с директорите на общинските училища   У Т В Ъ […]

Процедура за одит на МБАЛ „Свети Врач“ и УВЕКС ЕООД

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – САНДАНСКИ   О Б Я В А   На основание Сандански , чл.38 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от ТЗ и чл.8 от Закона за независимия финансов одит и чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски […]

Одобрен ПУП за поземлен имот № 65334.202.52 в местността „Соколовец“

ОБЩИНА САНДАНСКИ   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131 от ЗУТ, Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –147 / 28.12.2011 год. на Кмета на община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 65334.202.52 в местността […]

3 обявления за изменение на действащ ПУП

ОБЩИНА САНДАНСКИ   О Б Я В Л Е Н И Е № 58   град Сандански, 30.12.2011 год.   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 58 от 30.12.2011 год. на Кмета на Община Сандански е допуснато с мотивирано предписание да изработи проект за изменение на подробен устройствен план – […]