ОБЯВЛЕНИЕ № 21/ 19.05.2016 г.

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 4 от 28.12.2015 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения: Р Е Ш Е Н И Е № 31 Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 018001, в местността „Горни […]

ОБЯВЛЕНИЕ № 22/ 19.05.2016 г.

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 5 от 28.01.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения: Р Е  Ш Е Н И Е  № 67              Одобрява ПУП- Парцеларен план за проектно трасе на   водопровод за минерална вода от шахта в кв.40 […]

ОБЯВЛЕНИЕ № 23/ 20.05.2016 г.

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 7 от 25.02.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:                 Р Е Ш Е Н И Е  № 105 Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за имот № 007024,  находящ се в местността” […]

Обявление № 24/ 20.05.2016 г. – I

ОБЯВЛЕНИЕ № 24/ 20.05.2016 г. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 9 от 31.03.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения: Р Е Ш Е Н И Е № 116 Потвърждава Решение № 93/ 25.02.2016 г.на Общински съвет – Сандански , относно Вх.№ […]

Обявление № 24/20.05.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 24/ 20.05.2016 г. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 10 от 21.04.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:     Р Е Ш Е Н И Е № 171   Потвърждава Решение № 153/31.03.2016 г.на Общински съвет – Сандански, относно […]

Покана към лицензирани оценители за оферти на пазарни оценки

  Община Сандански –––––––––––––––––––- П О  К  А  Н  А     На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарни оценки на следните имоти […]

Обявление 17 и 18/ 16.05.2016 г.

  Община Сандански –––––––––––––––––––– О Б Я В Л Е Н И Е № 17   град Сандански, 16.05.2016 год.     На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 17 от 11.05.2016 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от […]