Публичен търг за учредяване право на строеж на „Допълващо застрояване – гараж“, гр. Сандански

  Публикувано    Категории Търгове

 

Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––

Община Сандански, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 375 / 17.09.2015г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-320 / 13.10.2015г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на „Допълващо застрояване – гараж“ със застроена площ 18 (осемнадесет) кв.м. в общински имот с идентификатор 65334.302.6221 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и две, точка, шест хиляди двеста двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, с адрес: град Сандански, ж.к. Спартак, с площ 7 453 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: няма, съседи: 65334.70.255, 65334.302.6062, 65334.302.6021, 65334.302.6037, 65334.302.6048, 65334.302.6070, 65334.302.6100, 65334.70.8, при следните условия:

Начална цена на правото на строеж – 1 329.30 лв. (хиляда триста двадесет и девет лв. и тридесет ст.)

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Срок на учреденото право на строеж – 2 години.

Депозит за участие в търга – 200 (двеста) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 10.11.2015г. от 10.00 часа в залата в сградата на Община Сандански, ет.2, стая № 209;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 09.11.2015г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

 

За Кмет на Община Сандански:

Младен Тимчев – заместник кмет „ФСДИР“

(съгласно Заповед № А-88 / 18.09.2015г.)

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове