Публичен търг за продажба на имот с идентификатор 47754.501.86 гр. Мелник, община Сандански

  Публикувано    Категории Търгове

 

Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №187/26.05.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-342 / 23.10.2015г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47754.501.86 /четиридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и четири, точка, петстотин и едно, точна, осемдесет и шест/ по КККР на град Мелник, община Сандански, област Благоевград, одобрена със Заповед РД-18-55/25.08.2009г. на изп.директор на АГКК, адрес на поземления имот: град Мелник, п.к. 2820, с площ 115 /сто и петнадесет/ кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, съседи: 47754.501.246, 47754.501.271, 47754.501.209, номер по предходен план: 86 квартал: 12, парцел: І, при следните условия:

Начална цена на имота – 41 410 /четиридесет и една хиляди четиристотин и десет/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

Стъпка за наддаване – 500 /петстотин/ лв.

Депозит за участие в търга – 5 000 /пет хиляди/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 18.11.2015г. от 10.30 часа в залата в сградата на Община Сандански, етаж 2, стая № 209;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 17.11.2015 г. от касата на Община Сандански.

Необходимите документи за участие в търг се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

 

За Кмет на Община Сандански:

Младен Тимчев – заместник кмет „ФСДИР“

(съгласно Заповед № 1215 / 09.11.2011г.

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове