Публичен търг за продажба на имот, с. Джигурово, община Сандански

  Публикувано    Категории Търгове

Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

 

 

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 439/19.12.2012г. и Решение № 96/23.04.2014г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-341 / 23.10.2015г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (урегулиран поземлен имот три) за училище, кв.21 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 27/20.02.1990г., целият с площ 7 000 (седем хиляди) кв.м. и построената в него сграда на два етажа масивна със застроена площ 604 (шестстотин и четири) кв.м. и разгъната застроена площ 1 178 (хиляда сто седемдесет и осем) кв.м., при следните условия:

  1. Начална цена – 161 818 (сто шестдесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет) лв., в т.ч. за земята – 81 200 лв. и за сградата – 80 618 лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия конкурса. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на земята.

  1. Депозит за участие – 17 000 (седемнадесет хиляди) лв.

Депозитът се внася по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

  1. Търгът ще се проведе на 18.11.2015г. от 11.00 часа в залата в сградата на Община Сандански, етаж 2, стая № 209;
  2. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 17.11.2015г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

 

 

 

За Кмет на Община Сандански:

Младен Тимчев – заместник кмет „ФСДИР“

(съгласно Заповед № 1215 / 09.11.2011г.

 

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове