Публичен търг за продажба на имот гр. Мелник, община Сандански

  Публикувано    Категории Търгове

 

Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 131/24.06.2010г. и Решение № 47/24.03.2011г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-343 / 23.10.2015г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47754.501.198 /четиридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и четири, точка, петстотин и едно, точна, сто деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мелник, община Сандански, област Благоевград, одобрена със Заповед РД-18-55/25.08.2009г. на изп.директор на АГКК, съседи: 47754.501.229, 47754.501.299, 47754.501.228, стар идентификатор: 198, кв.5, парцел VІІІ, с площ 2 696 /две хиляди шестстотин деветдесет и шест/ кв.м. и начин на трайно ползване за автогара, при следните условия:

Начална цена на имота – 180 900 /сто и осемдесет хиляди и деветстотин/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 20 000 /двадесет хиляди/ лв.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 18.11.2015г. от 10.00 часа в залата в сградата на община Сандански, ет. 2, стая № 209;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 17.11.2015г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

 

 

За Кмет на Община Сандански:

Младен Тимчев – заместник кмет „ФСДИР“

(съгласно Заповед № 1215 / 09.11.2011г.

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове