Публичен търг за продажба на имот в с. Кашина, община Сандански

  Публикувано    Категории Търгове

 

Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 19/31.01.2013г. и Решение № 168/26.06.2014г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-340 / 23.10.2015г. на Кмета на Община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 8 (осем) по действащия план на село Кашина, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № АБ-54 / 30.07.2012г. с площ 105 (сто и пет) кв.м. и граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – улица, запад – улица, ведно с построената в него сграда на два етажа, полумасивна /бившо училище в първи етаж има магазин/, със застроена площ 90 (деветдесет) кв.м. и разгъната застоена площ 180 (сто и осемдесет) кв.м., при следните условия:

Начална цена на имота – 4 055 (четири хиляди петдесет и пет) лв., в т.ч. за земята – 525 лв. и за сградата – 3 530 лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на земята.

Депозит за участие в търга – 410 (четиристотин и десет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на Община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 18.11.2015г. от 11.30 часа в залата в сградата на Община Сандански, етаж 2, стая № 209;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 17.11.2015г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

 

За Кмет на Община Сандански:

Младен Тимчев – заместник кмет „ФСДИР“

(съгласно Заповед № 1215 / 09.11.2011г.

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/98055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове