Публичен търг за отдаване под наем на помещения за търговска дейност в зоната на Кооперативен пазар

  Публикувано    Категории Търгове

 

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––

З А П О В Е Д

№ ОБС – 22

 

Гр.Сандански, 02.03.2016г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, Решение №65/28.01.2016г. на Общински съвет – Сандански. чл.20 ал.2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сандански.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. помещения – публична общинска собственост за срок от 5 пет години за търговска дейност находящи се в зоната на Кооперативен пазар в гр.Сандански,  с площ и начална петгодишна наемна цена както следва:

 

1.Помещение №5 с идентификатор № 65334.300.1329.3.13  по КККР – 37.98 кв.м. и начална наемна цена  22 788 лв. без ДДС.

2.Помещение №6 с идентификатор № 65334.300.1329.3.14  по КККР – 49.71 кв.м. и начална наемна цена  29 826 лв. без ДДС.

3.Помещение №7 с идентификатор № 65334.300.1329.3.15  по КККР – 15.53 кв.м. и начална наемна цена   9 318 лв. без ДДС.

 

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 29.03.2016 г. както следва:

 

1.Помещение №5 – 2 278.80 лв.

2.Помещение №6 – 2 982.60 лв.

3.Помещение №7 –    931.80 лв.

 

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,00 часа на 30.03.2016 г. както следва:

 

1.Помещение №5 – 9.00 часа

2.Помещение №6 – 9.30 часа

3.Помещение №7 – 10.00 часа

 

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решение №65/28.01.2016 год. на Об С – Сандански;

– акт за собственост

–  условия на публичния търг;

–  скици на обектите

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на обекта

– адрес и телефон на организатора

V. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 29.03.2016 г.

 

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  29.03.2016 г.

 

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
  • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез         пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

Съгласувал:

   Илка Поповчева

гл. юрисконсулт 

    Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

ИС/ВС

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове