Публичен търг за отдаване под наем на имот с. Враня, община Сандански №153033

  Публикувано    Категории Търгове

 Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ОБС-174

 

Сандански, 02.12.2015г.

 

 

На основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на Общински съвет – Сандански, чл.5 от Наредбата  за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански и Решение №344/17.09.2015г. на Общински съвет – Сандански

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

  1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №153033 /едно, пет, три, нула, три, три/ в землището на село Враня, община Сандански, област Благоевград в местността „Лъките” ЕКАТТЕ 12200 с площ 4.602 дка (четири декара шестстотин и два кв.м.), начин на трайно ползване – нива и граници на имота: имот №153080 – нива на Елена Стоянова Панделиева, имот №153079 – нива насл. на Димитър Димитров Гацев, имот №153078 – нива наАндон Веселинов Гацев, имот №153034 – нива на насл. на Благой Атанасов Донев, имот №153028 – нива на насл. на Никола Манолев Филатов и имот №153032 – нива на Герасим Веселинов Гацев.
  2. Начална цена на имота – 1 010.07 /хиляда и десет лева и седем стотинки/ лева.
  3. Депозит за участие в търга – 100 (сто) лева.

Депозитът се внася до 14:00 часа на 04.01.2016г. деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

  1. Търгът да се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 05.01.2016г. от 10.00 часа.
  2. Тръжна документация се закупува на цена 10 лв. без ДДС до 12.00 часа на 04.01.2016г. от касата на община Сандански.
  3. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на имота, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15:00 ч. на 04.01.2016г.
  4. Утвърждавам тръжна документация, която съдържа:

– решение №344/17.09.2015г. на общински съвет – Сандански;

– заповед на кмета на община Сандански за провеждане на търга;

– копие от акта за общинска собственост;

– скица на имота;

– условия на търга;

– условия за оглед на обекта;

– документи за участие;

– указания за участие в търга;

– проект за договор за отдаване под наем;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец.

  1. Определям като задължителни за участие следните документи:

– заявление за участие по образец;

– едноличните търговци и юридическите лица представят актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията.

– копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;

– пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез         пълномощник;

– документ за закупена тръжна документация;

– документ за внесен депозит;

– удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;

– служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;

– ценово предложение – по образец;

  1. Възлагам на отдел “Общинска собственост” да организира провеждането на търга.

 

Изготвил:

Величка Лазарова

Мл. юрисконсулт

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Още Търгове