Тръжна документация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит (текущ и окончателен) по проект “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”.

  Публикувано

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка

Образец за участие в обществената поръчка

Насоки за извършване на текущ одит

Оценка на техническото предложение

Техническа спецификация