Публична покана за участие в обществена поръчка

  Публикувано

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Публичност на проекта – за двата етапа на проект № DIR-51011119-26-60„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на Ви К мрежа на град Сандански” по приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” Оперативна програма”Околна среда 2007-2013”

Публична покана

Приложение публичност

Техническа спецификация

Количествена сметка

Насоки