Публична покана за участие в обществена поръчка

  Публикувано

Обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект: “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” във връзка с Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.,Проект № DIR-51011119-26-60,”Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”

Покана

Образци

Техническа спецификация