Процедура СМР- ЦНСТ и ЗЖ с.Вълково

  Публикувано

Предмет на поръчката:

ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО

по проект на Община Сандански, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., ”

Техническа спецификация

Документация СМР

Приложения

Анекс