Процедура за възлагане на обществена поръчка за обект „Младежко-юношески кампус, Сандански”

  Публикувано

Предмет на обществената поръчка е „Осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Младежко – юношески кампус, гр. Сандански” във връзка с изпълнение на проект: “Създаване на екокампуси – като средство за засилване на трансграничното екологично образование и обучение” (“Establishment of ECOCAMPS – as a Way of Strengthening the Cross-border Environmental Education and Training”), Акроним: ECOCAMPS, който се осъществява по Програма за европейско териториално сътрудничество «Гърция – България 2007 – 2013 г.»

Всички необходими документи за участие, изтегляне:

1. Образци 
2. Заглавна страница 
3. Изисквания
4. Съдържание на документацията 
5. Техническа спецификация
6. Обявление 
7. Решение за строителен надзор