Проект „Развитие за устойчив туризъм”

  Публикувано

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт по проект „Развитие за устойчив туризъм”, по договор BG161PO001/3.2-02/2011/018.

Документация рекламни материали

Образци

Приложение 1 към техническото задание

Рекламни материали – проекто договор

Съдържание

Техническо задание за рекламни материали