ПОКАНА за участие в обществена поръчка „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр. защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница…

  Публикувано

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково“ във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.

Документи, необходими за кандидатстване:

1. Публична покана
2. Образци 
3. Публична покана 2