Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет Услуги, свързани с дейността на Еко кампус, Сандански

  Публикувано

На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП отправяме настоящата покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: «Услуги, свързани с дейността на Еко кампус, Сандански», във връзка с изпълнение на проект: “Създаване на екокампуси – като средство за засилване на трансграничното екологично образование и обучение” (“Establishment of ECOCAMPS – as a Way of Strengthening the Cross-border Environmental Education and Training”), Акроним: ECOCAMPS, Програма за “Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.”, област на интервенция 1.1: Защита, управление и подобряване ресурсите на околната среда.

Публична покана

Техническо задание

Методика за оценка

Образци