Переустройство и реконструкция на спортен интернат по плуване в Младежко-юношески екокампус, гр. Сандански

  Публикувано
Переустройство и реконструкция на спортен интернат по плуване в Младежко-юношески екокампус, гр. Сандански

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

«Переустройство и реконструкция на спортен интернат по плуване в Младежко-юношески екокампус, гр. Сандански», във връзка с изпълнение на проект: “Създаване на екокампуси – като средство за засилване на трансграничното екологично образование и обучение” (“Establishment of ECOCAMPS – as a Way of Strengthening the Cross-border Environmental Education and Training”), Акроним: ECOCAMPS, Програма за “Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.”, област на интервенция 1.1: Защита, управление и подобряване ресурсите на околната среда.

 

1. Обявление

2. Решение

3. Изисквания и указания

4. Методика и оценка

5. Технически спецификации

6. Приложения – пълен набор