Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на независим одит

  Публикувано

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на независим финансов одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”

  • Обособена позиция 1 Независим финансов одит на проект „Сандански – зората на ранното християнство”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
  • Обособена позиция 2 Независим финансов одит на проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач, Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
  • Обособена позиция 3 Независим финансов одит на проект Независим финансов одит на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански

 

Документи:

  1. Заглавна страница
  2. Изисквания участници
  3. Съдържание
  4. Пълно описание на предмета на поръчката
  5. Насоки за извършване на одит по проекти
  6. Образци
  7. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне комплексната оценка на офертата