Обществена поръчка

  Публикувано

с предмет “ Изработване на ИПГВР на гр. Сандански  в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно Националната концепция за пространствено развитие (октомври 2012) и извършване на преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка на съвместимост на ИПГВР“