Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ВиК мрежа на град Сандански и…

  Публикувано

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ВиК мрежа на град Сандански и ПСОВ – Сандански, идейно проектиране на рехабилитация и разширение на обособени части от ВиК мрежата на град Сандански, оценка на изготвени идейни проекти за ПСОВ – Сандански, работно проектиране на рехабилитация и разширение на обособени части от ВиК мрежата на град Сандански”

 

Пълния комплект документи изтеглете чрез следните връзки:

 

1. Техническо задание

2. Указания за участие

3. Образец за договор

4. Списък на образците

5. Образци, 22 броя в .doc-формат, архивирани в zip