Обществена поръчка с предмет “ Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ. Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

  Публикувано

Документация за участие

Образци

Обявление за обществената поръчка

Решение