Избор на Изпълнител за предоставяне на комплексни услуги за участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири по проект „Развитие за устойчив туризъм”, договор BG161PO001/3.2-02/2011/018

  Публикувано

Документация борси

Техническо задание за международни борси

Съдържание

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11 – Проекто договор

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16 – Техническо предложение

Образци 17 и 18

Образец 19