Данни за „Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на проект за кандидатстване по оперативни програми“

  Публикувано

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

Настоящото заявление е подадено от …………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………. (наименование на участника)

 

и подписано от………………….………………………………..………………….

(трите имена и ЕГН)

 

…………………………………….……………………………………………………

 

в качеството му на ………………………………………………….………………

(длъжност)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на проект за кандидатстване по оперативни програми ” обособени в пет позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Разработване на проектопредложение и Финансов анализ на разходите и ползите за нуждите на проект за кандидатстване на Община Сандански по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” год. по схема 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”;

Обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен технически проект за реставрация, консервация и експониране на културно – исторически паметник «Епископска базилика»;

Обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен технически проект за реставрация, консервация и преекспониране на културно – исторически паметник ”Раннохристиански комплекс IV- VI в. ”;

Обособена позиция 4: Изготвяне на инвестиционен технически проект за Интегрирано туристическо развитие на културно – исторически паметник с музей „Базилика на епископ Йоан V в.»;

Обособена позиция 5: Изготвяне на инвестиционен технически проект за Интерактивен културно – исторически познавателен маршрут .

 

#Целият документ – ТУК!