Възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали

  Публикувано

1. Покана  Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3

2.  Методика

3. Приложения.

С П И С Ъ К

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

1. Административна сграда на община Сандански, бул. “Свобода” №14, тел. 0746/8 90 99;

2. ДДЯ “Обич”, ул. “Одрин” №1 /зад ТПК ”Казепов”/, тел. 0746/3-07-93;

3. Заведения за социални услуги:

а/ ДЦДМУИ “Св. Неделя”, Паркова зона, тел. 0746/3-05-84;

б/ ДЦВУ “Св. Неделя”, Паркова зона, тел. 0746/3-05-84;

в/ ДДУИ с.Петрово, община Сандански 0746/9 88 73

г/ Домашен социален патронаж, бул. “Свобода” №16, тел.0746/3-21-03;

4. Звено “Общински пазари”, пл. “Пазара”;

5. Археологически музей, ул. “Македония” №55.