Обществена поръчка с предмет : “ Доставка на храни, хранителни продукти и изделия за нуждите на ОДЗ № 2 „Здравец“, град Сандански“

  Публикувано

Документация за участие

Образци

Проекто – договор

Наредба № 9 За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата