Покана към лицензирани оценители за оферти на пазарни оценки

  Публикувано    Категории Обявления

 Лого

Община Сандански

–––––––––––––––––––-

П О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарни оценки на следните имоти – частна общинска собственост:

 1. Поземлен имот с идентификатор 65334.301.5128 по КККР на град Сандански, област Благоевград с площ 390 кв.м.
 2. Поземлен имот с идентификатор 65334.301.5129 по КККР на град Сандански, област Благоевград с площ 295 кв.м.
 3. Поземлен имот с идентификатор 65334.301.5130 по КККР на град Сандански, област Благоевград с площ 171 кв.м.
 4. Поземлен имот с идентификатор 47754.501.86 по КККР на град Мелник, област Благоевград с площ 115 кв.м.
 5. УПИ I, кв.18 по плана на село Виногради, община Сандански с площ 2 000 кв.м. и построената в него сграда със застроена площ 470 кв.м.
 6. УПИ II, кв.29а по плана на село Катунци, община Сандански с площ 1 684 кв.м.
 7. УПИ IV, кв.29а по плана на село Катунци, община Сандански с площ 1 315 кв.м. и построената в него сграда на три етажа с площ 230 кв.м.
 8. УПИ III, кв.21 по плана на село Джигурово, община Сандански с площ 7 000 кв.м. и построената в него сграда на два етажа с площ 604 кв.м.
 9. УПИ IV, кв.23 по плана на село Склаве, община Сандански с площ 855 кв.м. и построената в него сграда на два етажа с площ 250 кв.м.
 10. УПИ IХ, кв.15 по плана на село Склаве, община Сандански с площ 573 кв.м.
 11. Поземлен имот № 8 в село Кашина, община Сандански с площ 105 кв.м. и построената в него сграда на два етажа с застроена площ 90 кв.м.
 12. УПИ VIII, кв.28 по плана на село Поленица, община Сандански с площ 576 кв.м.
 13. УПИ IХ, кв.13а по плана на село Левуново, община Сандански с площ 5 600 кв.м. и построената в него сграда на два етажа с площ 560 кв.м.
 14. Поземлен имот с идентификатор 65334.301.5105 по КККР на град Сандански, област Благоевград с площ 80 кв.м.
 15. УПИ VI, кв.18 по плана на село Горно Спанчево, община Сандански с площ 5 300 кв.м. и построената в него сграда на два етажа със застроена площ 153 кв.м.

 

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Сандански в срок до 07.06.2016г. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценките за всяка позиция поотделно и общо за всички позиции или за позициите, за които ще се подаде оферта.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценките и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – главен експерт „Общинска собственост“, Община Сандански, етаж 3, стая № 301, тел.: 074689008 и 0882811908.

 

 

 

 

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още Обявления