Обявление 17 и 18/ 16.05.2016 г.

  Публикувано    Категории Обявления

 Лого

Община Сандански

––––––––––––––––––––

О Б Я В Л Е Н И Е № 17

 

град Сандански, 16.05.2016 год.

 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 17 от 11.05.2016 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ в части: Подробен устройствен план – План за застрояване по чл.110, ал.1, т. 3 от ЗУТ на основание чл. 59, ал.2 от ЗУТ, чл.108 от ЗУТ, чл.11, ал.2 във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 19/ 2012 г, становище изх.№ АР-02-1434/ 10.07.2015 г . на Областна дирекция “Земеделие” гр.Благоевград, чл.2,ал.4 от ЗОЗЗ, становище изх.№3038/1/ от 01.09.2015 г. на РИОСВ Благоевград и технически проект за „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция,селскостопански машини, включително и помещения за обитаване” в обхват: поземлен имот /ПИ/ 030001 в местността “Кипов рид” в землището на село Хотово,община Сандански, област Благоевград.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 18

 

град Сандански, 16.05.2016 год.

 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 18 от 13.05.2016 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ в части: Проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със 80/ 1976 г. на МСА и ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 253/ 16.-06.2003 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП-ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за „Производствено – складови дейности” и технически проект за обект:

” Микропредприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви” в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/  ХІІ-212 в кв. 28 по плана на село Плоски, община Сандански, област Благоевград .

 

Още Обявления