Обявление № 24/20.05.2016 г.

  Публикувано    Категории Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № 24/ 20.05.2016 г.

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 10 от 21.04.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 171

 

Потвърждава Решение № 153/31.03.2016 г.на Общински съвет – Сандански, относно Вх.№ 242/18.03.2016 г. – заявление от  Румен Воденов Воденов – управител на „Ар Ви Ен – Груп“ ООД, относно даване на предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за проектно трасе на водопровод за минерална вода през имот №000058, №037001, № 000063 до имот 036001, м.„Банята“, землището на с.Левуново, община Сандански.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е №  183

 

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за поземлен имот № 015007, в местността „Мечкарката”, землището на село Лиляново, община Сандански, област Благоевград, с отреждане на имота за „ Жилищно строителство”.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Р Е Ш Е Н И Е № 186

 

Дава разрешение за изготвяне на ПУП- ПРЗ за част / 1056 кв.м/ от имот № 003006, с местонахождение землището на село Ново Делчево, местността „Шопов гроб”, с отреждане на частта от имота за „Жилищно строителство”.

 

 

 

От общинска администрация – Сандански

Още Обявления