Обявление № 24/ 20.05.2016 г. – I

  Публикувано    Категории Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № 24/ 20.05.2016 г.

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 9 от 31.03.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 116

Потвърждава Решение № 93/ 25.02.2016 г.на Общински съвет – Сандански , относно Вх.№ 122 / 12.02.2016 г.- предложение от Кирил Котев- Кмет на община Сандански за промяна в предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост , находящ се в УПИ I, кв.35, по плана на село Плоски, представляващ училищна сграда на два етажа, със застроена площ 681 кв.м.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Р Е Ш Е Н И Е № 145

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване на поземлен имот № 020004, в местността „Караджовица, землището на село Кръстилци, община Сандански с отреждане на имота за „Съоръжения на техническата инфраструктура”за обект „Базова станция/БС/ 2147”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 146

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване на поземлен имот № 048007, в местността „Площен” землището на село Яново , община Сандански с отреждане на имота за „Съоръжения на техническата инфраструктура”за обект „Базова станция/БС/ 2198 ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване на поземлен имот № 000191, в местността „Плевната” землището на село Малки Цалим, община Сандански с отреждане на имота за „ Жилищно строителство”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 148

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване на поземлен имот № 051023, в местността „Целипут” землището на село Поленица, община Сандански с отреждане на имота за „ Магазин за фуражи ”

 

Р Е Ш Е Н И Е № 149

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65334.115.71, в местността „Ушите” землището на град Сандански, с отреждане на имота за „Жилищно строителство”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 150

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване и регулация на поземлен имот № 054001, в местността „Друма”, землището на село Поленица, с отреждане на имота за „Производствено- складови дейности ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 151

Дава разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване и регулация на поземлен имот с № 099004, в местността „ Кунгьовското ”, землището на село Лешница, с отреждане на имота за „Автосервиз и административно-битова сграда ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 152

1.Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- Парцеларен план за трасе на обект на техническата инфраструктура –Газопроводно отклонение „ ,с дължина на трасето 40,61 м.л за захранване за УПИ 159065/ имот с идентификатор 65334.159.065 по КККР на гр.Сандански, в местността „Хано”, землище на гр.Сандански.

Трасето на газопроводното отклонение преминава през следните имоти-общинска собственост: имот№ 65334.159.246, местността „Соколовец”, землището на град Сандански- път IV клас и имот № 65334.159.159, в местността „Хано” , землището на град Сандански- полски път.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2/ две/ години.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 153

1.Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- Парцеларен план за водопровод за минерална вода за ПИ 036001, в местността „Банята”, землището на село Левуново, община Сандански .

Водопроводът започва от съществуващ сондаж № МС-3  с каптажна бетонова шахта в ПИ 000058, с НТП-водно течение – река с дължина през имота 55.23 м. и навлиза в имота на инвеститора 037001, представляващ нива, пресича имот 000063 с НТП-канали и достига до имот № 036001, в който са изградени съоръжения „Автосервиз, мотел и ресторант”

Общата дължина на трасето е 204.84 метра.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години

 

 

От общинска администрация – Сандански

Още Обявления