ОБЯВЛЕНИЕ № 23/ 20.05.2016 г.

  Публикувано    Категории Обявления

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 7 от 25.02.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:

                Р Е Ш Е Н И Е  № 105

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за имот № 007024,  находящ се в местността” Песоците””, землище на село Струма, община Сандански , с отреждане на имота за „  Оранжерия „.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 106

Не дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване и регулация за поземлен имот № 054001, в местността „Друма” , землището на село Поленица, община Сандански, с отреждане на имота за  „Производствено- складови дейности” .

 

Р Е Ш Е Н И Е № 107

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване и регулация за Поземлен имот 65334.113.1, в местността „Боруна”, землището на град Сандански, с отреждане на имота за „Производствено- складови дейности” .

 

 

От общинска администрация – Сандански

Още Обявления