ОБЯВЛЕНИЕ № 22/ 19.05.2016 г.

  Публикувано    Категории Обявления

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 5 от 28.01.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:

Р Е  Ш Е Н И Е  № 67

             Одобрява ПУП- Парцеларен план за проектно трасе на   водопровод за минерална вода от шахта в кв.40 , УПИ X, гр.Сандански до ПИ 65334.226.497 , в местността „Реката” , землище на град Сандански, област Благоевград.

Трасето на водопровода започва от шахта в кв.40, УПИ X, гр.Сандански и преминава през имоти общинска собственост в регулация на гр.Сандански и ПИ 65334.102.151- местен път в местността „Реката”, землище на град Сандански.

 

Р Е  Ш Е Н И Е  № 68

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот с № 000199, в местността „Лиманковец”, землище на село Лешница, община Сандански , с отреждане на имота за „Жилищно строителство” .

 

Р Е  Ш Е Н И Е  № 69

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за имот с

№ 056002, в местността „ Друма ”, землище на село Поленица ,община Сандански , с отреждане на имота за „ Магазин и склад за промишлени нехранителни стоки” .

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е  № 70

         Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот с № 061022 , в местността „Мостчето”, землище на село Джигурово ,община Сандански , с отреждане на имота за „ Жилищно строителство” .

 

Р Е  Ш Е Н И Е  № 71

1.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура –трасе на водопровод за захранване на поземлен имот № 065120, местността „Валого” землище на село Левуново, община Сандански.

Трасето на водопровода преминава по полски път № 000287- собственост на община Сандански.

  1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

 

 

Общинска администрация – Сандански

 

Още Обявления