ОБЯВЛЕНИЕ № 21/ 19.05.2016 г.

  Публикувано    Категории Обявления

Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 4 от 28.12.2015 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 31

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 018001, в местността „Горни Острак”, землището на село Зорница, с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 32

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 009009, в местността „ Попин дол ”, землището на село Ново Ходжово , с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е№ 33

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 000284, в местността „ Църквичката”, землището на село Голем Цалим , с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 34

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 022020, в местността „Махалата ”, землището на село Дебрене, с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 35

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 000366 , в местността „Църквичката ”, землището на село Голем Цалим, с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 36

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 000717 , в местността „Църквичката ”, землището на село Голем Цалим, с отреждане на имота  за „ Жилищно стротелство .

Р Е Ш Е Н И Е № 37

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 000320, в местността „ Косматица”, землището на село Дебрене , с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 38

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 000319 , в местността „ Косматица”, землището на село Дебрене , с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 39

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 000317 , в местността „ Косматица”, землището на село Дебрене , с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е№ 40

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 015005 , в местността „Мечкарката ”, землището на село Лиляново, с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 41

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 015012 , в местността „Мечкарката ”, землището на село Лиляново, с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 42

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 080008 , в местността „Реката ”, землището на село Кърналово ,с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 43

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 080006 , в местността „Реката ”, землището на село Кърналово ,с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 44

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 023001 , в местността „Махалата ”, землището на село Дебрене ,с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 45

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 026002 , в местността „ Църквата ”, землището на село  Ладарево, с отреждане на имота  за „ Жилищно строителство ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 46

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 020045, в местността „Шопов гроб”, землището на село  Дамяница, с отреждане на имота  за „Обществено обслужващи и производствено-складови дейности”.

Р Е Ш Е Н И Е № 47

 

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 009011,  в местността „ Свети Димитър ”, землището на село  Дебрене , с отреждане на имота  за „ Къща за гости „.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 48

 

1.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе на външно ел.захранване за Поземлен имот № 018024,  с площ от 7.558 дка, находящ се в местността „Песъците”, землище на село Ново Делчево, община Сандански.

1.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

2.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе за водопроводно отклонение за имот № 018024,  с площ от 7.558 дка, находящ се в местността „Песъците”, землище на село Ново Делчево, община Сандански.

2.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

3.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе на канализационо отклонение за имот № 018024, с площ от 7.558 дка, находящ се в местността „Песъците”, землище на село Ново Делчево, община Сандански.

3.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

Трасето за външно ел.захранване, за водопроводно отклонение и за канализационно отклонение за имот № 018024, , находящ се в местността „Песъците”, землище на село Ново Делчево, община Сандански  преминава през следните общински имоти: поземлен имот № 000197- полски път на община Сандански и поземлен имот

№ 080093- полски път на община Сандански.

4.Дава разрешение за изработване на ПУП- план за   застрояване на поземлен имот № 018024,  с площ от 7.558 дка, находящ се в местността „Песъците”, землище на село Ново Делчево, община Сандански,  с отреждане на имота за „ Търговско административен център ( магазини, офиси, складове ), паркинги, логистичен център, транспортен комплекс, бензиностанция, газстанция . ”

 

Р Е Ш Е Н И Е № 49

 

1.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе на външно ел.захранване за Поземлен имот № 001016,  находящ се в местността „ Шопов гроб”, землище на село Ново Делчево, община Сандански.

1.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

  1. Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе на водопровод за поземлен имот № 001016, находящ се в местността „ Шопов гроб”, землище на село Ново Делчево, община Сандански.

2.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

3.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе на канализация за Поземлен имот № 001016,  находящ се в местността „ Шопов гроб”, землище на село Ново Делчево, община Сандански.

3.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

Трасето за електропровад,водопровод и канализация преминава през следните общински имоти: поземлен имот № 000165- полски път на община Сандански и поземлен имот № 000265- полски път на община Сандански.

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП- план за застрояване и регулация на поземлен имот № 001016, находящ се в местността „ Шопов гроб”, землище на село Ново Делчево, община Сандански , с отреждане на имота за „ Обществено обслужващи дейности и транспортна инфраструктура- бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация, мотел „.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 50

 

1.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – трасе на външен водопровод за поземлен имот № 091013, с площ на целия имот  от 12,012 дка,  находящ се в местността „ Телки баир”, землище на село Джигурово, община Сандански.

1.1 Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

Трасето за водопровода преминава през следните общински имоти: поземлен имот №  089007- полски път на община Сандански и поземлен имот № 000433- полски път на община Сандански.

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 091013 , в местността „ Телки баир”, землището на село Джигурово, с отреждане на имота за „ Жилищно строителство”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 54

 

1.Дава съгласие да се изработи ПУП- Парцеларен план за проект на нов горски автомобилен път „Гарваница- Равнелак”- четвърта степен на територията на ТП „ДГС Катунци”.

Трасето на Горския автомобилен път „Гарваница- Равнелак „- четвърта степен , находящ се на територията на ТП” ДГС Катунци” преминава през държавни горски територии, като трасето не засяга общински или частни имоти.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 55

 

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за имот № 011034,  находящ се в местността Ханище”, землище на село Ново Делчево, община Сандански., с отреждане на имота за „  Мотел, паркинг и автомивка „.

 

От общинска администрация – Сандански

Още Обявления