Заседание на Общински съвет – Сандански 29.11.2012 г.

  Публикувано

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общинският съвет на заседание на 29.11.2012г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Вх.№ 1158/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на бюджета на община Сандански за 2012 г.

3. Вх.№ 1155/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

4. Вх.№ 1154/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобряване на план-сметки за разходите за дейностите по сметосъбиране и извозване на битови отпадъци, депониране и почистване на територии за обществено ползване за 2013 г. и приемане размера на таксата за битови отпадъци по населени места и по дейности.

5. Вх.№ 1151/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приватизация на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 65334.300.1740.1 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 480 кв.м., предназначение: здравно заведение и сграда с идентификатор 65334.300.1740.2 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 86 кв.м., предназначение: хангар, депо, гараж, разположени в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сандански.

6. Вх.№ 1107/02.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за управление на горските територии на Община Сандански.

7. Вх.№ 1028/16.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на годишен общински план за млaдежта за 2013 г. на община Сандански.

8. Вх.№ 1138/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Записна заповед съгласно изискванията на процедура на получаване на авансово плащане по проект „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”, одобрен за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

9. Вх.№ 1162/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.13 от закона за общинския дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране към Фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на Проект „Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда”, по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007/2012 г.

10. Вх.№ 1150/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на наемни цени за почасово отдаване под наем на стадион /футболно игрище/ и тренировъчно игрище в гр.Сандански.

11. Вх.№ 1152/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ IX пл.№78 кв.13а целият с площ – 5600 кв.м. по плана на с.Левуново, община Сандански, в частна общинска собственост.

12. Вх.№ 1153/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна характера на собствеността на имот № 015006 – публична общинска собственост.

13. Вх.№ 1159/19.11.2012 г. – Предложение от членовете на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма относно отпускане на средства на Спортното училище за участие на детския отбор в областното първенство по футбол.

14. Вх.№ 1163/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Ризов – общински съветник, относно ползване на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, гр.Сандански, общ.Сандански

15. Вх.№ 1165/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/ в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 г.

16. Вх.№ 1171/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/ в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 г.

17. Вх.№ 1175/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/ в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 г.

18. Вх.№ 1170/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000262 в землището на с.Лиляново от пасище мера в ливада общинска частна собственост в м.”Горна Речица” и промяна начина на трайно ползване на част от имот №65334.1.371 в землището на гр.Сандански от пасище мера в Други изоставени орни земи и промяна начина на трайно ползване на част от имот №65334.1.371 от пасище мера в дере общинска частна собственост в м.”Речичка река”.

19. Вх.№ 1174/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 015012 в землището на с.Лиляново, община Сандански.

20. Вх.№ 1047/17.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – 280, 77 кв.м. в м.”Бански път”, землище на с.Поленица.

21. Вх.№ 1167/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 000975 в землището на с.Любовка, община Сандански.

22. Вх.№ 1166/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 011034 в землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

23. Вх.№ 1137/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв.13 по плана на с.Горно Спанчево, община Сандански и построената в него сграда.

24. Вх.№ 1136/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.14 по плана на с.Хърсово, община Сандански и построената в него сграда.

25. Вх.№ 1071/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 318 в с.Малък Цалим, община Сандански.

26. Вх.№ 1070/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот 65334.150.30 в землището на гр.Сандански, област Благоевград.

27. Вх.№ 1064/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот №000550 в землището на с.Лиляново.

28. Вх.№ 1108/02.11.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – УПИ I, кв.42 по плана на с.Склаве.

29. Вх.№ 1080/25.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – УПИ XVI, кв.5 по плана на с.Дамяница.

30. Вх.№ 1147/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Стефан Костадинов Стаменов.

31. Вх.№ 691/18.06.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Димитър Иванов Филчев.

32. Вх.№ 1144/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Манастир Рождество Богородично с.Рожен.

33. Вх.№ 1143/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на църковно наст.Храм „Свети Николай”, с.Черешница.

34. Вх.№ 1142/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Храм „Света Петка”, с.Хотово.

35. Вх.№ 1141/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Костадинов Пангев.

36. Вх.№ 1140/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Атанас Стоянов Панчев.

37. Вх.№ 1139/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Костадинов Пазвански.

38. Вх.№ 1069/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Георгиев Апов.

39. Вх.№ 1068/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Илия Николов Илиев.

40. Вх.№ 934/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Манастир „Рождество Богородично”.

41. Вх.№ 933/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Ангел Янков Димчев.

42. Вх.№ 931/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Христов Стоянов.

43. Вх.№ 929/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Иван Савов Донков.

44. Вх.№ 928/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Митра Атанасова Ризова.

45. Вх.№ 927/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Георгиев Чочев.

46. Вх.№ 589/18.05.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Велика Костадинова Джалкова.

47. Вх.№ 776/16.07.2012 г.– Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП – Парцеларен план за сградни отклонения за „Водопровод” и „Кабел НН” до поземлен имот №120010 в местността „Гробето”, с. Лешница, общ. Сандански.

48. Вх.№ 1009/10.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП – Парцеларен план за „Проектно трасе на водопровод и електропровод 20 kV” до поземлен имот № 028001 в м.”Агов подслон”, землището на с.Склаве, общ. Сандански.

49. Вх.№ 1164/20.11.2012 г. – Заявление от Розалин Андонов Хаджиев – управител на „Привилидж Сандански” ЕООД относно предварително съгласие за Парцеларен план – ПУП на кабелен ел.провод 20 kV по чл.110, ал.1, т.5 и чл.59, ал.1 за имот № 000319 в землище на с.Поленица ЕКТТЕ 57176, общ.Сандански.

50. Вх.№ 996/05.10.2012 г.– Писмо от „Пътпроект” ЕООД, гр. София, относно преглед и съгласуване на ПСД – АМ „Струма”, Лот 4 Сандански – Кулата от км 423+800 до км 438+500.

51. Вх.№ 788/18.07.2012г. – Заявление от Валентина Крумова Тонева от гр. Сандански, относно одобрение на проект за терен №35-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО.

52. Вх.№ 924/17.09.2012г. – Заявление от Иван Атанасов Шейтанов от гр. Сандански, относно одобрение на проект за терен №104-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО.

53. Вх.№ 1072/23.10.2012 г. – Молба от Мария Спасова Илиева за съгласуване ПР – ПУП за УПИ IV-172 ПИ 47754.501.172 и ПИ 47754.501.315, находящ се в гр.Мелник, община Сандански.

54. Вх.№ 980/02.10.2012 г. – Молба от Васил Методиев Захов относно доброволна делба с община Сандански.

55. Вх.№ 921/14.09.2012 г. – Молба от Цанко Георгиев Николов относно учредяване право на строеж на стена в кв.IV плана на с.Лешница.

56. Вх.№ 1104/31.10.2012 г. – Заявление от Васил Димитров Марковски относно учредяване право на строеж на пристройка и надстройка в УПИ VII, кв.145 по плана на гр.Сандански.

57. Вх.№ 904/16.10.2012 г. – Молба от Румен Стоянов Илиев относно отстъпване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ II, кв.3 по плана на с.Поленица.

58. Вх.№ 1006/10.10.2012 г. – Молба от „Виктория НСВ” ЕООД относно процедура за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТ.СТОЯНОВ/