Заседание на Общински съвет – Сандански 26.10.2012

  Публикувано

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

 

С В И К В А М

 

Общинският съвет на заседание на 26.10.2012г. /петък/ от 9.00 часа при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Питания

 

2. Вх.№984/03.10.2012г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански през периода м. февруари 2012 г. – м. май 2012 г.

 

3. Вх.№1007/10.10.2012г. – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за период м. март 2012 – м. септември 2012 г.

 

4. Вх.№1036/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване на запис на заповед от община Сандански по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”.

 

5. Вх.№997/08.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно присъединяване на Община Сандански към Национално сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България – „Асоциация общински гори”.

 

6. Вх.№1038/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изпълнение на общински проекти по мерки залегнали в Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – МИГ – Сандански, по които потенциален бенефициент е община Сандански.

 

7. Вх.№1039/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изпълнение на общински проекти по мерки залегнали в Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – МИГ – Сандански, по които потенциален бенефициент е община Сандански.

 

8. Вх.№1040/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изпълнение на общински проекти по мерки залегнали в Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – МИГ – Сандански, по които потенциален бенефициент е община Сандански.

 

9. Вх.1041/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изпълнение на общински проекти по мерки залегнали в Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – МИГ – Сандански, по които потенциален бенефициент е община Сандански.

 

10. Вх.№991/04.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване списъка на общинските жилища за продажба в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2012 г.

 

11. Вх.№1052/18.10.2012г. – Предложение от Комисията по образование, наука, култура и вероизповедание при Общинския съвет във връзка с постъпило искане от директора на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Поленица за транспорт на учениците за учебната 2012/2013г.

 

12. Вх.№1014/11.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изготвянето на Наредба за управление на горските територии на община Сандански.

 

13. Вх.№1020/15.10.2012г. – Писмо от Изпълнителна агенция по лозата и виното, относно предоставяне на помещение – общинска собственост, за възмездно ползване от агенцията.

 

14. Вх.№1035/16.10.2012г. – Предложение от Живко Кирилов Иванов, относно откриване на процедура по изготвяне и реализиране на общ устройствен план на община Сандански.

 

15. Вх.№1051/18.10.2012г. – Предложение от Андон Славчев Ризов – общински съветник, относно откриване на процедура по изработване и одобрение на ПУП на „Паркова зона” на гр.Сандански.

 

16. Вх.№1029/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване списъка на имоти, предвидени за продажба в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г.

 

17. Вх.№1053/18.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване списъка на имоти, предвидени за продажба в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г.

 

18. Вх.№1043/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000199 в землището на село Лешница, община Сандански.

 

19. Вх.№1044/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 055003 в землището на село Дебрене, община Сандански.

 

20. Вх.№1045/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 055005 в землището на село Дебрене, община Сандански.

 

21. Вх.№1046/17.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 034003 в землището на село Ново Делчево, община Сандански.

 

22. Вх.№1030/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване списъка на имоти, предвидени за продажба в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г.

 

23. Вх.№1031/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 066010 в землището на с. Хотово, община Сандански.

 

24. Вх.№1032/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 028006 в землището на с.Зорница, община Сандански.

 

25. Вх.№1033/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 029013 в землището на с.Зорница, община Сандански.

 

26. Вх.№1034/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 018009 в землището на с.Зорница, община Сандански.

 

27. Вх.№1060/22.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000414 в землището на с.Кашина, община Сандански.

 

28. Вх.№1061/22.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000415 в землището на с.Кашина, община Сандански.

 

29. Вх.№1062/22.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000416 в землището на с.Кашина, община Сандански.

 

30. Вх.№1000/08.10.2012г. – Писмо от Тодор Гикински – Управител на „УВЕКС”ЕООД, относно проект „Подобряване на условията на труд в УВЕКС” ЕООД.

 

31. Вх.№1025/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на имот № 204- 0.753- с. Склаве.

 

32. Вх.№945/21.09.2012г. – Заявление от Георги Иванов Манолев – Председател на УС на ФК „Вихрен 1925”, относно осигуряване на финансови средства за клуба.

 

33. Вх.№1015/11.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване на част от път №19 в землището на с. Плоски.

 

34. Вх.№1037/16.10.2012г. – Заявление от „БТК”АД, гр.София, относно предварително съгласуване на ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен кабел м. „Соколовец”.

 

35. Вх.№920/14.09.2012г. – Заявление от Любомир Джамбазов – управител на „Лесотранс” ЕООД, гр. Сандански, относно предварително съгласие на парцеларен план – ПУП на канал за кабел 20 кV и водопровод, местност „Друма”, землище на с. Лешница, общ. Сандански за „Дърводелски цех за преработване и сушене на дървен материал”.

 

36. Вх.№881/31.08.2012г. – Заявление от Маргарита Манолева – Председател на Народно Читалище „Емануил Васкидович-1886”, гр. Мелник, относно удължаване срока за ползване на сградата на Народно Читалище „Емануил Васкидович-1886”

 

37. Вх.№990/04.10.2012г. – Заявление от Маргарита Манолева – Председател на Народно Читалище „Емануил Васкидович-1886”, гр. Мелник, относно кандидатстване за финансиране на проект пред МИГ Сандански по Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от ПРСР 2007-2013 г.

 

38. Вх.№1054/19.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение в сграда на кметството в с. Ново Делчево.

 

39. Вх.№866/24.08.2012г. – Писмо от Администрацията на Президента, относно опрощаване на несъбираеми вземания на Елена Костадинова Василева.

 

40. Вх.№1022/15.10.2012г. – Молба от Светлана Василкова Димитрова, относно отпускане на персонална пенсия.

 

41. Финансови помощи по молби на граждани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/АТ.СТОЯНОВ/