Заседание на Общински съвет – Сандански 19.12.2012 г.

  Публикувано

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М Общинският съвет на заседание на 19.12.2012г. /сряда/ от 9.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

Питания

 1. Вх.№ 1232/06.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Сандански.
 2. Вх.№ 1234/06.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно обсъждане и приемане на годишният културен календар за 2013 г
 3. Вх.№ 1233/06.12.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на програми за читалищната дейност в община Сандански за 2013 г.
 4. Вх.№ 1247/10.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински план за действие за интеграция на етническите общности в община Сандански за 2012 – 2014 г.
 5. Вх.№ 1263/12.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за малки населени места.
 6. Вх.№ 1253/11.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на мери и пасища, собственост на община Сандански.
 7. Вх.№ 1248/11.12.2012 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно намаляване годишния размер на данъка за всички видове патентни дейност.
 8. Вх.№ 1252/11.12.2012 г. – Предложение от членовете на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедание относно освобождаване от такса смет.
 9. Вх.№ 1245/10.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на Решение № 355/26.10.2012 г. във връзка с кандидатстването, изпълнението на проект ”Обогатяване на традиционен панаир в с.Склаве с представяне на римски възстановки, свързани с местните легенди за тракиеца Спартак с цел валоризиране на местния фолклор и културно наследство за нуждите на туризма” на община Сандански по мярка 323 от Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – МИГ – Сандански.
 10. Вх.№ 1258/12.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ училищна сграда и прилежащ терен парцел III, кв.21 по плана на с.Джигурово, община Сандански.
 11. Вх.№ 1228/05.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти в с.Ковачево, общ.Сандански.
 12. Вх.№ 1240/10.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общинско жилище, находящо се в гр.Сандански, жк Спартак бл.1, ет.7, ап.20.
 13. Вх.№ 1244/10.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, за УПИ III, кв.6 по плана на с.Вълково.
 14. Вх.№ 1186/26.11.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на ½ имот частна общинска собственост с идентификатор 65334.301.2313 по кадастралната карта на гр.Сандански.
 15. Вх.№ 1207/28.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000143 и имот № 000144 в землището на с.Дамяница, община Сандански.
 16. Вх.№ 592/18.05.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Иван Христов Иванов.
 17. Вх.№ 930/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Прокоп Димитров Темелков.
 18. Вх.№ 1145/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Димитров Льондов.
 19. Вх.№ 1190/27.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Стоян Велев Липушлиев.
 20. Вх.№ 1191/27.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Димитър Динчев Чачев.
 21. Вх.№ 1192/27.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Никола Иванов Чаушев.
 22. Вх.№ 1213/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Георгиев Манолев.
 23. Вх.№ 1214/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Иванов Сенгелиев.
 24. Вх.№ 1215/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Тома Павлов Марков.
 25. Вх.№ 1216/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Елена Йосифова Димитрова.
 26. Вх.№ 1217/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Петър Кръстев Шопов.
 27. Вх.№ 1218/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Димитър Георгиев Панчев.
 28. Вх.№ 1219/30.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Никола Тодоров Костадинов.
 29. Вх.№ 1255/12.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Васил Андонов Лазаров.
 30. Вх.№ 1256/12.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Васил Марков Христов.
 31. Вх.№ 1146/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Никола Янев Велков.
 32. Вх.№ 1257/12.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Илия Иванов Гегов.
 33. Вх.№ 1220/30.11.2012 г. – Молба от Александър Тодоров Пешников относно закупуване на прекратяване на съсобственост с община Сандански в УПИ VIII и УПИ IX, кв.1 по плана на с.Ласкарево.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/АТ.СТОЯНОВ/