Протокол: Временна комисия на Общински съвет готви промени в правилника за работата му

  Публикувано

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САНДАНСКИ

Временна комисия по изготвяне на промени в ПОДОС – Сандански

Протокол от 02.12.2011 г.

 

Вангел Йорданов Анталавичев – председател, присъства

Георги Руменов Трайков – член, присъства

Зорица Тошкова Органджиева – член, присъства

Явор Иванов Аргиров – член, присъства

Янко Димитров Ангелов – член, присъства

Емил Иванов Терзийски – член, не присъства

Андон Славчев Ризов – член, присъства

Антон Бориславов Цанев – член, присъства

Димитър Любенов Стойков – член, не присъства

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ:

 

Г- Н АТАНАС СТОЯНОВ – Има два варианта по отношение правилника, по който ще работи ОбС. Първият е да приемем нов правилник, който да бъде приет на две четения , а втория е да направим съответни изменения и допълнения в досега действащия правилник

 

Г-Н ВАНГЕЛ АНТАЛАВИЧЕВ – Предлагам да направим изменения и допълнения на сега действащия и тези изменения да бъдат като точка в дневния ред.

 

Г-Н АНТОН ЦАНЕВ – ОбС приема само предложения на кмета, които са мотивирани със становища на ОбА. Предлагам да се заложи в Правилника ОбС сам да изготвя становища. Трябва да бъде засилена ролята на комисиите защото всеки материал може да бъде минат през друга комисия, ако едната не го приема. Предлагам всеки общински съветник да има право да внася предложения за извънредни точки. Предлагам някои материалите да влизат в дневния ред без да имат становища от ОбА. ОбС да има малко по- самостоятелна инициатива. Предлагам да се направи комисия която да промени наредбите.

 

Глава Първа – няма предложения за изменения и допълнения.

 

Глава Втора

 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – предлагам глава втора чл. 13, ал.1 да се измени като заместник – председателите да бъдат до трима.

Г-Н ГЕОРГИ ТРАЙКОВ – предлагам чл. 12 ал. 1 т.2 – първата част от изречението да отпадне: „по писмено искане най малко на една трета от всички общински съветници” като се запази текста „когато е на лице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му за непрекъснат период повече от три месеца” , и се добави нова точка 3 към разпоредбата със следния текст: „когато е в конфликт на интереси.” Същата е съобразена със разпоредбата на чл. 24 ал. 3 от ЗМСМА

 

Глава трета – няма предложения за изменения и допълнения

Глава четвърта

 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – по отношение на възнаграждението предлагам да бъде такова каквото е до сега и да бъде съобразено с разпоредбите на ЗМСМА – чл. 34 ал. 2, а именно независимо от броя участия на общинските съветници в комисии и заседания на ОбС, възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 60 на сто от средната брутна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Г-Н ГЕОРГИ ТРАЙКОВ – във връзка с изменение на чл. 30 ал. 4 т. 11 от ЗМСМА , касаеща предсрочно прекратяване правомощията на общинския съветник при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, предлагам да се допълни и разпоредбата на чл. 25 ал. 1 от Правилника с горепосочения текст.

 

Глава пета

Г-Н АНТОН ЦАНЕВ – Не мисля, че трябва да има ограничения във времето на изказване, защото има въпроси, за които има нужда да се говори повече. Предлагам да има отделна точка за сформиране на комисии по изменение и допълнение на наредбите. В правилника трябва да залегне увеличението правомощията на общинските съветници.

 

Глава шеста – няма предложения за изменения и допълнения

 

Глава седма

Г-Н ВАНГЕЛ АНТАЛАВИЧЕВ – Има ли анализ за това коя комисия колко въпроса е разгледала? Да се определи компетентността на комисиите. Да има някаква рамка на всички комисии. Да не се прехвърлят предложенията от една в друга комисия само и само да минат.

Г- Н АНТОН ЦАНЕВ – Предлагам да се засили влиянието на комисиите. Защото например е имало материали които са резолирани за 3 комисии и ако не мине в едната – минава на другата.

Г- Н ЯВОР АРГИРОВ – Предлагам да има водещи комисии.

Г- Н АНТОН ЦАНЕВ – Предлагам да се изяснят правомощията на общинските съветници и на комисиите. Трябва да са по-автономни. Ако материала не излезе от водещата комисия, да не влиза в Председателския съвет. Предлагам когато в определен срок няма становище от ОбА да се зачита становището на водещата комисия. Комисиите да са водещи за влизане на материали в председателския съвет. Предлагам още да се направи временна комисия или работна група за промени в наредбите.

Г- Н АНДОН РИЗОВ – Предлагам както е в ЗМСМА всеки общински съветник да участва най – много в три ПК и в ръководството на една ПК. Предлагам да се допълни чл. 13 ал. 3 с нова т.4 със следния текст: „ Когато заместник- председател на ОбС съвместява и функциите на председател на ПК, участва в Председателския съвет с право на един глас”.

 

Председател на ВрК: /п/ В. Анталавичев