Протокол №18 от 27.12.2012 г.

  Публикувано

Днес, 27.12.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе извънредно заседание.

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 26.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет.

Председателят на заседанието предложи следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх.№ 1290/27.12.2012 г. – Заповед № ОА-АК-607/17.12.2012 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато решение № 405/29.11.2012 г. за ново обсъждане.

2. Вх.№ 1291/27.12.2012 г. – Заповед № ОА-АК-608/17.12.2012 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнати решения № 397, № 398 /по т.1.2/, № 400 /по т.1-1/ и №401 от 29.11.2012 г. за ново обсъждане.

3. Вх.№ 1292/27.12.2012 г. – Заповед № ОА-АК-609/17.12.2012 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнати решения № 384, № 386, № 387, № 391 и № 392 от 29.11.2012 г. за ново обсъждане.

Пълен текст на Протокол №18 от 27.12.2012 г.

Решения на Общински съвет от 27.12.2012 г.