Протокол №17 от 19.12.2012 г.

  Публикувано

Днес, 19.12.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 28.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет.

Председателят на заседанието предложи следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Вх.№ 1232/06.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Сандански.

3. Вх.№ 1234/06.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно обсъждане и приемане на годишният културен календар за 2013 г.

4. Вх.№ 1233/06.12.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на програми за читалищната дейност в община Сандански за 2013 г.

5. Вх.№ 1247/10.12.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински план за действие за интеграция на етническите общности в община Сандански за 2012 – 2014 г.

Пълен текст на Протокол 17 от 19.12.2012 г.

Решения на Общински съвет от 19.12.2012 г.