Протокол №16 от 07.12.2012 г.

  Публикувано

Днес, 07.12.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 17.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет.

Председателят на заседанието предложи следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх.№1225/04.12.2012г. – Писмо от Кмета на Община Сандански, относно предложение от „Актор АСД КЧТ” – Проект за временна организация и безопасност на движението за обект АМ „Струма” LOT4 от км 423+800 до км 438+500, подобект: Схема на отбиване на движението от Път I-1 от км 426+100 до км 442+400 през гр. Петрич.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – започва извънредното заседание на Общински съвет – Сандански. Имаме необходимия кворум. Проектът за дневен ред е пред Вас. В него има само една точка, а именно разглеждане на проекта, предложен от фирмата-изпълнител „Актор” относно схемата за временна организация и безопасност на движението по пътя по време на строителството на АМ „СТРУМА” ЛОТ 4. Имате ли предложения за изменения на дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване следния дневен ред.

С явно гласуване от 17 общински съветници, ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, дневния ред СЕ ПРИЕМА.

Протокол 16 от 07.12.2012