ПРОТОКОЛ №14/ 26.10.2012

  Публикувано

Днес, 26.10.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 25.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет.

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Питания

 

2. Вх.№984/03.10.2012г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански през периода м. февруари 2012 г. – м. май 2012 г.

 

3. Вх.№1007/10.10.2012г. – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за период м. март 2012 – м. септември 2012 г.

 

4. Вх.№1036/16.10.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване на запис на заповед от община Сандански по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”.

 

Изтеглете пълният документ от тук.