Протокол № 7/ 30.05. 2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 7

 

Днес, 30.05.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 2.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Питания.

 

2.Вх.№583/18.05.2012г.- Предложение от Андон Тотев- Кмет на община Сандански,

Относно структурата на Общинска администрация в община Сандански и дейностите към нея.

 

3.Вх.№ 596/21.05.2012г. Предложение от Андон Тотев- Кметна община-Сандански, относно

кандидатстване на община Сандански с проектно предложение :”Помощ в дома”по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „2007-2013г.

 

Пълния текст на документа изтеглете ТУК!