Протокол № 5/ 29.03.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 5

 

Днес, 29.03.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 24.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Питания.

 

2. Вх.№ 308/13.03.2012г – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет -Сандански, относно приемане на Отчет за дейността на Общинският съвет за периода м.юни 2011г.- м.февруари 2012г.

 

3. Вх.№ 77/18.01.2012г. и Вх.№ 310/14.03.2012г – Предложения от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Отчети за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански за периодите м.април 2011г. – м.септември 2011г. и м.ноември 2011г. – м.януари 2012г.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!