Протокол № 4/ 9.03.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 4

 

Днес, 09.03.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе извънредно заседание.

 

На същото от 28 общински съветници, присъстваха 24.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Вх.№ 256/ 06.03.2012 – предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно кандидатстване по проект по схема BG 161PO001/3.2-02/2011” Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма.”

 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- Колеги добър ден! Днешното извънредно заседание се свиква по моя инициатива , с оглед вземане на решение за одобряване за кандидатстване по предложение на Кмета на общината по проект , относно схема BG 161PO001/3.2-02/2011” Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма.” Подлагам на гласуване следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Вх.№ 256/ 06.03.2012 – предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно кандидатстване по проект по схема BG 161PO001/3.2-02/2011” Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма.”

 

С явно гласуване от 24 гласували общински съветници, ЗА – 24 , ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, дневният ред се приема.

 

Пълния текст на документа изтеглете ТУК