ПРОТОКОЛ № 2/20.02.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 2

 

Днес, 20.02.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 29.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Питания

2. Вх.№ 123/30.01.2012г. – Предложение от Андон Тотев -Кмет на община Сандански, относно приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на община Сандански за 2011г.

3. Вх.№ 122/30.01.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Бюджет на община Сандански за 2012г.

4. Вх.№ 154/12.01.2012г. – Предложение от Атанас Стоянов- Председател на общински съвет -Сандански, относно присъждане званието „почетен гражданин на гр. Сандански” .

5. Вх.№ 72/30.01.2012г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!