Протокол № 15 / 29.11.2012

  Публикувано

Днес, 29.11.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 28. Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет. Председателят на заседанието предложи следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Вх.№ 1158/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на бюджета на община Сандански за 2012 г.

3. Вх.№ 1155/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

4. Вх.№ 1154/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобряване на план-сметки за разходите за дейностите по сметосъбиране и извозване на битови отпадъци, депониране и почистване на територии за обществено ползване за 2013 г. и приемане размера на таксата за битови отпадъци по населени места и по дейности.

5. Вх.№ 1151/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приватизация на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 65334.300.1740.1 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 480 кв.м., предназначение: здравно заведение и сграда с идентификатор 65334.300.1740.2 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 86 кв.м., предназначение: хангар, депо, гараж, разположени в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сандански.

6. Вх.№ 1107/02.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за управление на горските територии на Община Сандански.

7. Вх.№ 1028/16.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на годишен общински план за млaдежта за 2013 г. на община Сандански.

8. Вх.№ 1138/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Записна заповед съгласно изискванията на процедура на получаване на авансово плащане по проект „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”, одобрен за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Пълен текст на Протокол № 15 / 29.11.2012