ПРОТОКОЛ № 12/ 27.09. 2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 12, 27 септември 2012 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С А Н Д А Н С К И

 

ПРОТОКОЛ № 12

 

Днес, 27.09.2012г. в Залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 29.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Питания

 

2. Вх.№875/28.08.2012 г.- Предложение от Андон Тотев- Кмет на община Сандански, относно съществуването на маломерни – самостоятелни паралелки в новооткритото Спортно училище за учебната 2012/2013 година, съгласно чл. 11 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.

 

Пълния текст на документа изтеглете ТУК!